Školné

Rodiče uhradí každý měsíc částku 500,- Kč

Dle § 123 odst. 2 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů se bezúplatně poskytuje vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy nejvýše 12 měsíců.

Tzn., že od 1. ledna 2014 jsou povinni zákonní zástupci dětí, které mají odklad povinné školní docházky, a které vyčerpaly dvanáct bezúplatných měsíců, platit úplatu za předškolní vzdělávání.

Možnosti platby:

1) trvalým příkazem z účtu…. do osmého dne v měsíci

    Konto účtu MŠ: 15335-831/0100

    Variabilní symbol: uveďte měsíc a rok (př. 092010)

    Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Prosíme rodiče, aby se přiklonili k platbě přes trvalý příkaz.

2) v hotovosti.....v určené dny - první úterý a středu v měsíci - u vedoucí učitelky Bc. Martiny Pollákové