Zájmové vzdělávací kroužky

NABÍDKA KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zájmové kroužky probíhají v době odpočinku dětí, po obědě. Minimální počet přihlášených dětí do jednoho kroužku je 5. Účast dětí v kroužku není limitována věkem.

 

1) Angličtina hrou

Vedoucí kroužku je paní učitelka Bc. Martina Polláková.

Den konání: liché pondělí, 12:00-12:30

Cena kroužku: 150 Kč /za měsíc

Charakteristika:

 • učení probíhá zábavnou formou

 • postupné rozvíjení slovní zásoby v anglickém jazyce

 • posílení jistoty v používání anglického jazyka

 • používání didaktických materiálů k učení

 • rozvoj komunikace a spolupráce ve dvojicích, skupinách

 • zapojení prvků z výtvarné, hudební, literární i dramatické výchovy

 • velká motivace děti již od první lekce

 • neustálé opakování naučených slovíček

 • vedení deníčku každého dítěte pro lepší orientaci v učení

2) Výtvarný kroužek - keramika

Vedoucí kroužku je paní učitelka Bc. Martina Polláková.

Den konání: lichý čtvrtek, 12:00-13:30 hodin

Cena kroužku: 150 Kč /za měsíc

Charakteristika:

 • seznámení se s výtvarným materiálem a keramickou hlínou

 • rozvoj jemné i hrubé motoriky

 • rozvoj estetického cítění

 • vytváření dekorací a obrázků

 • poznání výtvarných technik jako jsou kresba, malba, rukodělné práce

 • děti si hotové výrobky odnáší domů

3) Logopedická prevence

Kroužek vedou obě paní učitelky (zapiště dítě jen k jedné paní učitelce)

Bc. Martina Polláková: dny konání liché pondělí, 12:45-13:15 hodin; lichá středa, 12:00-13:00 hodin

Jitka Passingerová: dny konání sudá středa, 12:00-12:30; sudý čtvrtek 12:00-13:00 hodin

Cena kroužku: 150 Kč /za měsíc

Charakteristika:

 • možnost nápravy jednodušších řečových vad

 • během kroužku vede paní učitelka (logopedický preventista) skupinové a individuální chvilky

 • procvičení mluvidel

 • rozvoj kognitivních schopností (řeč, vyjadřování,porozumění, pozornost, paměť, koncentraci a prostorovou orientaci, dechové, fonační a artikulační cvičení)

 • docházka do kroužku v žádném případě nenahrazuje péči klinického logopeda

4) Turistika

Vedoucí kroužku je paní učitelka Jitka Passingerová

Den konání: sudá středa, 12:30-14:00 hodin

Cena kroužku: 150 Kč /za měsíc

Charakteristika:

 • pro kluky a holky
 • poznávání našeho města a okolních obcí

 • seznamování s přírodou, hry v přírodě

 • poznávání map, turistických značek

 • zlepšování orientace v prostoru

5) Sportovně pohybový kroužek -  zahájení kroužku od 2. pololetí

Vedoucí kroužku je paní učitelka Jitka Passingrová

Cena kroužku: 150 Kč /za měsíc

Charakteristika:

 • pro kluky i holky

 • rozvoj a upevňování tělesné zdatnosti

 • naučit dítě tomu, aby se tělesná výchova stala pravidelnou součástí jeho života

 • vytváření návyků správné životosprávy a pohybového režimu

 • osvojení si zásad osobní hygieny a otužování

 • stimulovat a podporovat neurosvalový vývoj dítěte

 • utváření a rozvíjení kladných vlastností (aktivita, houževnatost, vytrvalost, obětavost…)

 • podporovat fyzickou pohodu